ล้อมคอกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ล้อมคอกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ผู้สื่อข่าวกล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ได้เปิดรับฟังความเห็น วิธีการในการห้ามผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ให้บริการหรือช่วยเหลือการให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล ที่มีการจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝากและการให้กู้เงิน (deposit taking & lending) เพื่อคุ้มครองปกป้องผู้ซื้อขายและราษฎรจากการเสี่ยงทางธุรกิจของผู้ให้บริการธุรกรรม และเพื่อช่วยลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะการเข้าใจผิดว่า เป็นบริการที่มีการควบคุมดูแลจากหน่วยงานควบคุม จนบางทีอาจนำมาซึ่งความย่ำแย่ของประชากร

เนื่องมาจากยังไม่มีการควบคุมดูแลทั้งในและต่างแดน และตอนนี้มีผู้ให้บริการในต่างชาติหลายรายที่ประสบพบปัญหาด้านสภาพคล่องจนต้องหยุดให้บริการและมีการยับยั้งการถอนสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า ก.ล.ต.

สินทรัพย์ดิจิทัล

ได้เปิดรับฟังความเห็นเกี่ยวกับวิธีการสำหรับการควบคุมดูแล โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

1.ห้ามผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล รับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลแล้วก็นำสินทรัพย์ดิจิทัลที่รับฝากไปให้กู้ยืมหรือลงทุนแล้วก็จ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝาก

2. ห้ามผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล รับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลโดยจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ฝาก แม้ว่าผลตอบแทนดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นไม่ได้มาจากการนำสินทรัพย์ดิจิทัลที่รับฝากไปหาผลประโยชน์ (อย่างเช่น อาจมาจากงบประมาณช่วยเหลือการขายของบริษัทหรือบริษัทในกรุ๊ป ฯลฯ) ก็ตาม เว้นแต่มีลักษณะเป็นการช่วยเหลือการขายตามหลักกฏเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

3.ห้ามทำการโฆษณาหรือชวนบุคคลทั่วไปหรือทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการเกื้อหนุนการให้บริการ deposit taking & lending ของผู้ให้บริการหรือบุคคลอื่น อาทิเช่น เป็นช่องทางให้ลูกค้าสามารถใช้บริการผู้ให้บริการ deposit taking & lending ในต่างแดนผ่านแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันของผู้ประกอบธุรกิจได้ ฯลฯ

นอกจากนี้ ก.ล.ต.ยังได้เปิดรับฟังความเห็นวิธีการ เกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขการเปิดเผยความเสี่ยงจากการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีและการกำหนดค่าการซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลต่อธุรกรรมอย่างต่ำ 5,000 บาท เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ซื้อขายจะมีความสามารถเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การลงทุนและการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุน และสามารถรับความเสี่ยงได้ในระดับที่พอดี สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ รวมถึงได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างเพียงพอ